Regulamin i Ochrona Danych Osobowych (RODO)

REGULAMIN  PORTALU AGENCJI PRACY „SOCPOL HR” oraz

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

internetowy adres: www.socpol.pl; kontakt: agencja@serwer2332334.home.pl

§1

 • Regulamin Agencji jest zgodny z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Niniejszy regulamin dostępny jest dla wszystkich użytkowników strony www.socpol.pl

 • Usługobiorcą (zwanym również użytkownikiem), korzystającym z portalu internetowego, jest osobą fizyczną.

 • Korzystanie z niniejszego portalu, poprzez rejestrację i zalogowanie się, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 • Zbiór danych osób fizycznych oraz wszelkie informacje przekazywane do Agencji, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z obowiązującym terminem wejścia w życie od 25 maja 2018 roku , tzw. (RODO)

  a) Agencja, po otrzymaniu CV, danych osobowych osób aplikujących na stanowisko proponowane w ofercie, staje się administratorem tych danych. Podlegają one ustawowej ochronie i mogą być przekazane dla potencjalnych pracodawców, za zgodą tych osób jednak, ze względu na proces rekrutacji i jego ograniczone wymogi, nieuzasadnionym jest podawanie na CV :

  – dokładnej daty urodzenia

  –  danych Pesel,

  – dokładnego adresu zamieszkania

  – nie wysyłać  kopii dowodu osobistego, paszportu ani innych dokumentów identyfikujących  pełne dane osobowe

  b) Pracodawca, po otrzymaniu od Agencji CV – danych osób(potencjalnych pracowników) staje się administratorem tych danych.

  c) Agencja, może przekazać dane osobowe tylko tym pracodawcom, którzy spełniają ustawowe warunki i z którymi zawarta jest umowa o współpracę i ochronę danych osobowych potencjalnych pracowników otrzymanych od Agencji .

  6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ewentualnie wizerunkowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej oraz (może się zgodzić) przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997(Dz.U. nr 133 z 1997r.) o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).przez Agencję Pracy „SOCPOL HR” oraz udostępnienie ich potencjalnym pracodawcom.

  – osoby składające CV,  proszone są o zawarcie w swojej aplikacji poniższej klauzuli:

   “Wyrażam  zgodę na przetwarzanie  moich  danych osobowych  i  wizerunkowych  zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997(Dz.U. nr 133 z 1997r.) o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).przez Agencję Pracy „SOCPOL- HR” oraz udostępnienie ich potencjalnym pracodawcom. Niniejsza aplikacja i podane dane osobowe  oraz wizerunkowe są dobrowolne i mogę skorzystać z prawa do poprawiania lub usunięcia moich danych osobowych oraz wizerunkowych na każdym etapie.”

  7. Zgodnie z zapisem Rozporządzenia , każda osoba (użytkownik) ma prawo do:

  – dobrowolnego podania informacji o swoich danych osobowych i wizerunkowych

  – poprawiania swoich danych osobowych na każdym etapie rekrutacji

  – bycia usuniętym z zasobów Agencji i zapomnianym, co jest równoznaczne z rezygnacją z usług Agencji.

  8. Agencja usuwa ze swoich zasobów po upływie 30 dni , dane osobowe, CV osób (użytkowników) , wobec których nie podjęto czynności rekrutacyjnych zgodnie z ofertą, chyba , że wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych ofertach. Jednak, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy.

  9. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe realizowanie usług w przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim, podanych i znanych sobie identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów portalu internetowego.

  10. Agencja zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub będzie działał na szkodę innych Usługobiorców lub podmiotów trzecich jak i będzie działał na niekorzyść Agencji.

  11. Agencja świadczy bezpłatnie swoje usługi na rzecz osób poszukujących pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (oraz późniejszymi zmianami).

§2

 1. Warunkiem nawiązania pełnej i skutecznej współpracy jest posiadanie indywidualnego adresu e-mail i dostęp do internetu.

 2. Użytkownik, korzystając z właściwych linków portalu, przegląda oferty pracy, a w przypadku znalezienia interesującej pracy, składa aplikację.
  – gdy poszukując w ofertach na stronie : www.socpol.pl nie znalazł interesującej pracy a wyraża chęć skorzystania z usług Agencji, rejestruje się i wskazuje swoje oczekiwania.

§3

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, przesyłając na adres: biuro@serwer2332334.home.pl, a Agencja zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni.

 2. Agencja dołoży wszelkich starań aby portal internetowy działał bez zakłóceń.

 3. Agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia a także za utratę danych spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.